הניסוי של האחים הקדושים

הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה | יורה דעה

יורה דעה גילוי דעת 415

מסופר על האחים הקדושים רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליזענסק, שהיו מרגישים מדי שבת בשבתו קדושה והתעלות. פעם התלבטו אם תחושתם אמיתית או דמיונית, והחליטו לערוך ניסוי: באחד מימות החול הם ילבשו בגדי שבת ויערכו שולחן שבתי וכו', ואם גם אז ירגישו קדושה שבתית, הם ייווכחו לדעת שתחושתם בשבת אינה אמיתית, שהרי לא ייתכן שגם ביום חול ירגישו את קדושת השבת.
ואכן כך עשו: באחד מימות החול לבשו האחים בגדי שבת וערכו את שולחנם הטהור עם כל עדת החסידים ממש כביום השבת, והינה חשו קדושה כבשבת.
כשסיפרו זאת בצער לרבם, המגיד ממעזריטש, אמר להם: "אם לבשתם מלבושי שבת, בדין הוא שתרגישו קדושתה, שכן למלבושיה יש כוח להמשיך את אור קדושת השבת אפילו לימי חול!"

בבריאת העולם, המופיעה בפרשתנו, אנו פוגשים בשבת ובקדושתה: "וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל־צְבָאָם… וַיְכַל אֱלקִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה… וַיְבָרֶךְ אֱלֹקִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ" (בראשית ב, א-ג).
קדושתה וייחודיותה של השבת מתבטאות על ידינו באי-עשיית מלאכה וכן בנהיגת כבוד ועונג לשבת.

הרמב"ם (הלכות שבת ל, א) מסכם זאת כך: "ארבעה דברים נאמרו בשבת, שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים". הרמב"ם מפרט ששני הדברים מן התורה הם הציוויים 'זכור' ו'שמור' (דהיינו בעיקר אי-עשיית מלאכה), ושני הדברים מדרבנן שנתפרשו על ידי הנביאים הם כבוד ועונג, כנאמר (ישעיהו נח, יג) "וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד".
נעסוק הפעם בכבוד השבת, בדגש על לבישת בגדי שבת, וננסה לפרט את מקור הדברים, את טעמם ואת גדרם.
הדין הראשון הנזכר בנוגע לבגדים בשבת הוא שיהיו נקיים: במכילתא (מכילתא דר' ישמעאל, בא, מסכתא דפסחא פרשה ט) נאמר שיש לכבד את השבת "במאכל ובמשתה ובכסות נקיה".
על פי זה נשאלת השאלה: אם הבגד נקי, האם אפשר ללובשו אף אם הוא בגד של יום חול?
בכמה מקורות בחז"ל רואים שצריך בגד מיוחד לשבת: במדרש (בראשית רבה [וילנא] פרשת בראשית פרשה יא) מובאת דרשתו של רבי יצחק על הפסוק מפרשתנו, "ויברך אלוקים את יום השביעי": "ברכו בעטיפה". דהיינו לבישת בגד מיוחד בשבת.
הגמרא במסכת שבת (קיג ע"א) לומדת מהפסוק "וכבדתו מעשות דרכיך" (ישעיהו נח, יג): "וכבדתו – שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול".
למעשה הובא הדבר להלכה ב'שאילתות דרב אחאי גאון' (פרשת בראשית, שאילתא א): "אמר רבי יוחנן צריך האדם שיהא לו שתי עטיפות – אחת של חול ואחת של שבת".
וכן פוסק הרמב"ם (הלכות שבת ל, ג): "ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה, ולא יהיה מלבוש החול כמלבוש השבת".
אם כן, בגדי שבת צריכים להיות נקיים וכן מיוחדים לשבת.
יותר מזה, לדעת המקובלים התואר האמיתי ל"בגד שבתי" אינו רק בגד יפה וחגיגי אלא גם בגד שלא לבשוהו מעולם בימי חול, וכן הביא בשולחן ערוך הרב (לבעל התניא), שיש אנשי מעשה המדקדקים שלא ללבוש בשבת מכל מה שלבש בחול, אפילו חגורה, מכנסיים וחלוק!
מהמקורות שלעיל נראה שטעם לבישת בגד נקי ומיוחד לשבת היא כדי לכבד את השבת ולהבדילה מיום חול, אך יש הסובר שהטעם הוא על מנת לזכור שהוא יום קדוש ואסור בעשיית מלאכה ('ארחות חיים' מלוניל, הלכות ערבי שבתות אות ט).
רבי צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק פרשת ויגש ז) מפליג במעלתם של בגדי שבת ומשווה אותם לבגדי כהונה, שכשם שנאמר באשר לכוהנים (סנהדרין פג ע"ב): "בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם – אין כהונתם עליהם", כך גם בגדי שבת לעם ישראל – שמכניסים קדושה לישראל.
שאלה נוספת נשאלת: האם יש ללבוש בשבת בגד לבן?
אף שאין חובה הלכתית מפורשת ללבוש בשבת בגד לבן דווקא, הדבר הוזכר בדברי האר"י והמקובלים, וכך מצינו שכתב המקובל מהר"ם פאפירש ש"ץ: "וצריך שילבש בכל שבת בגדים לבנים" (פרי עץ חיים שער השבת פ"ד).
כמו כן הדבר נזכר אף בדברי אחד מגדולי פוסקי אשכנז, מהר"י ברונא, תלמידו של בעל 'תרומת הדשן', שכותב בספרו (סי' יח): "שבכל שבת לובשים כתונת לבנה".
לכן גם מי שרגיל ללבוש בשבת רק חולצה ומכנסיים ולא חליפה, המנהג הנפוץ יותר הוא אכן ללבוש בשבת לכל הפחות חולצה לבנה. הנוהגים ללבוש חליפה וכדומה, ילבשו חליפה חגיגית לשבת, והחולצה שתחתיה תהיה לבנה.
אומנם יש מהמקובלים שמקפידים שאף החליפה תהיה לבנה (ויש שאף הכובע), וכן יש שאפילו נעליהם והשרוכים יהיו בצבע לבן בשבת, על פי מנהגי הקבלה.
מי שנמצא לבדו בדרך או בבית, האם יש עניין שילבש בגדי שבת?
ה'משנה ברורה' כותב (סימן רסב ס"ק ו) שאפילו אם הוא בדרך לבדו ילבש בגדי שבת, "כי אין המלבושים לכבוד הרואים, כי אם לכבוד השבת".
יש הנוהגים לייחד אף טלית גדול לשבת, וביום חול משתמשים בטלית אחרת, ואם יש אפשרות, כך טוב לנהוג (משנ"ב רסב, ס"ק ה).
המעוניינים להרחיב בעניין יוכלו לקבל את טיוטת החוברת 'בגדי שבת ויום טוב'
בכתובת הדוא”ל: hl@puah.org.il