זה לא הגשם שלנו

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

אחד מהמנהיגים הציונים סיפר שבשנות ילדותו, בשמיני עצרת, בתפילת גשם ברוסיה, שאל בבית הכנסת: “אבא, גשם בחוץ, למה מתפללים לגשם?” 
מתחת לטלית בא קולו של האב: “ילד, זה לא הגשם שלנו! כן גשם או לא גשם, מה שאכפת לנו זה הגשם שבארץ ישראל”. קול פסקני היה זה, דוחה כל הרהור שני: “לא שלנו!”
רק לאחר הרבה שנים, כאשר אותו בן הפך למנהיג ציוני, הבין את עומק דברי אביו מבעד לטלית (מפי הסופר יצחק זיו-אב, מובא במועדי הראי”ה עמ’ קלז).
דברים אלו שייכים לדברי מרן הראי”ה קוק זצ”ל, שכתב שאף בארצות כגון ארגנטינה וסביבותיה, שבהן החורף והקיץ בזמנים הפוכים מארץ ישראל, מזכירים בשמיני עצרת ‘גבורות גשמים’, דהיינו ‘משיב הרוח ומוריד הגשם’: “ולא נתנו בזה חילוק בין הארצות כלל, מוכרחים לומר שהזכרת גבורותיו של הקב”ה תלויה היא בארץ ישראל, ששם עיקר השבח וההודיה להשם יתברך” (שו”ת אורח-משפט, סי’ כד). 

עניינו המיוחד של הגשם בארץ ישראל אינו רק למלא צורך אנושי בסיסי של מים לשתייה או יבול לאכילה, אלא יש לו ערך גדול מחמת המצווה ליישב את הארץ ולפתח בה את עבודת האדמה. וכפי שמודגש בדברי המדרש (ויקרא רבה פרשה כה): “’וכי תבואו אל הארץ ונטעתם’ – אמר להם משה: כל אחד ואחד מכם ישא על כתפיו מרא וחצובא, ויחפור ויטע נטיעות”. ודייק הרב צבי הירש קלישר (מאמר ‘ראשון לציון’, אות ז): “משמע שאפילו יש להם פועלים, מצווה היא לעסוק בעצמו בנטיעה, בשביל מצוות יישוב הארץ”. כוונת הרב קלישר להורות בכך הלכה למעשה.
באשר לביטוי ‘גבורות’ גשמים מסבירה הגמרא בתענית (ב ע”א): “אמר רבי יוחנן – מפני שיורדים בגבורה”, ובספר הזוהר מובא שהם יורדים ‘מצד הגבורה’. מה פירוש הדבר?
מבאר מרן הראי”ה קוק (עולת ראי”ה א’, ער) שמצד חסדיו של הקב”ה השפע מוכן לרדת ממרום באופן גמור ומוכן, בלי שהאדם יצטרך להתאמץ. אך מידת הגבורה של הקב”ה היא הורדת השפע האדיר לעולמנו בהגבלות ובצמצומים כדי שנקלוט את השפע קליטה נכונה וטובה לנו. עלינו להתאמץ ולעמול כדי לקבל את השפע, ולא רק במישור החומרי אלא אף הרוחני: עלינו לעמול בתורה ובמצוות על מנת לקבל את השפע הרוחני, ואיננו מקבלים מתנת חינם שבאה לנו ללא עמלנו והשתדלותנו.
וכפי המופיע בגמרא נדה (ל ע”ב) שהתינוק לומד את כל התורה כולה במעי אימו, וטרם צאתו לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו, וזאת על מנת שהאדם בעמלו בעולם הזה יקנה את קניין התורה ויחזור למה שמוכר לו ממעי אימו, אך הפעם יקנה את הקניין בנפשו קנייה חזקה. הקב”ה רוצה שנחיה בעולם שאנו עמלים לבנותו ולשכללו וזוכים לשפע מיגיע כפינו.

כתבות נוספות באותה קטגוריה