להקרין את הסרט בבית המדרש

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

מדובר בתנועה דתית יפנית שייסד איקורו טשימה עם קום מדינת ישראל. אחד מעקרונותיה המרכזיים של המקויה הוא התמיכה בעם ישראל ובמדינת ישראל.

לפני יותר מ-40 שנה באה קבוצה של אנשי ה'מקויה' אל מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כדי לספר לו על הקבוצה המיוחדת השוכנת ביפן ועל יחסם האוהב ותמיכתם בעם ישראל ובמדינת ישראל. אזכיר שמדובר בתנועה דתית יפנית שייסד איקורו טשימה עם קום מדינת ישראל. אחד מעקרונותיה המרכזיים של המקויה הוא התמיכה בעם ישראל ובמדינת ישראל, ומרכזה הוא בעיר טוקיו שביפן, אך אנשיה מצויים גם במקומות אחרים בעולם. 
הם ביקשו מהרב צבי יהודה להקרין לתלמידי הישיבה בבית המדרש של ישיבת מרכז הרב סרט המספר על המקויה. מכיוון שהקרנת סרט אינה מתאימה לבית מדרש, ניתן אישור להקרין את הסרט בחדר האוכל בזמן הארוחה. הסרט היה מרשים והראה את האהבה הגדולה והתמיכה של התנועה בעם ישראל. 

חשבתי שמדובר בהתעוררות של תנועת בני נח ודיברתי איתם על אפשרות של שמירת שבע מצוות בני נח. הם אמרו לי שהם בעצם מקיימים את המצוות האלה, אך קשה להם לוותר על החגים הנוצריים שהם חוגגים. בה בעת הם מציינים גם את ערב הפסח היהודי וכן את חג הסוכות, שבו הם נוהגים לעלות לרגל לירושלים, ועוד. 

שיבחנו מאוד את מעשיהם, אך הבהרנו שכדי להיקרא בן נח צריך לקיים את שבע המצוות ולזנוח את התוספות המיותרות. יחידים מהקבוצה אמרו שישקלו בחיוב את הצעתנו.
נזכרתי בכך מפני שהגענו לפרשת נח, ואנו רגילים לכתוב לכם בפרשה זו על הקשר המיוחד שיצרנו עם אגודות בני נח ברחבי העולם ועל שבע המצוות המיוחדות האלה. ראשית, כדרכנו, נזכיר שהמצוות הן איסור עבודה זרה, איסור ברכת ה' [=גידוף שם שמיים], איסור שפיכות דמים, איסור גזל, איסור גילוי עריות, איסור אבר מן החי ומצוות דינים [=הקמת מערכת משפט]. הרחבנו בעבר בעניין כל אחת מהמצוות על גדריה ופרטיה.
שאלה מעניינת בנושא זה היא מי נחשב 'בן נח'. האם זו הגדרה כוללת לכל מי שאינו יהודי? ומה עם הנשים, האם הן בנות נח? ומה הגדרתם של עבדים כנעניים?
כל אדם מאומות העולם נקרא בן נח, כיוון שכל העולם יצא מנח (עיינו משנה נדרים לא ע"א ורש"י שם, ד"ה "שאיני"). אף האומות שהן מזרע אברהם הן בכלל בני נח (עיינו פירוש הרא"ש והרע"ב בנדרים שם).
המאירי (סנהדרין נז ע"ב, ד"ה "כל") כתב שאף הנשים מהאומות הן בכלל בני נח וחייבות במצוותיהם מלבד במקומות שנזכר בתורה במצוות בני נח השם "איש", שאז אין בת נח בכלל, אלא אם כן יש ריבוי מיוחד שהיא שווה לבן נח (עיינו סנהדרין נז ע"ב).
עבד כנעני הוא גוי שנמכר ליהודי לעבד. במהלך קנייתו הוא עובר גיור חלקי, הכולל מילה וטבילה, ולאחריהם הוא חייב בכל מצווה שמחויבת בה אישה יהודייה. אם כן, מעמדו הוא מין מעמד ביניים בין גוי ליהודי, והוא הופך ליהודי גמור רק בשחרורו. למעשה ההלכה היא ששם 'בן נח' פקע ממנו ברגע שנמכר ליהודי, אף שעדיין לא בא לכלל ישראל (עיינו רמב"ם, איסורי ביאה יד, יז).
קודם מתן תורה נקראו אף ישראל בני נח (עיינו רש"י עבודה זרה ג ע"א ד"ה "נמרוד" ועוד), אך לאחר מתן תורה איננו נקראים בני נח אף שגם אנחנו יצאנו מנח כיוון שאנו נחשבים מיוחסים לאברהם אבינו, שהתקדש התקדשות מיוחדת.
המעוניינים להרחיב בנושא יוכלו לקבל את חוברותינו בעניין בני נח בכתובת הדוא"ל hl@puah.org.il.

כתבות נוספות באותה קטגוריה