מים קרים חינם

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

מייד קם מהמיטה, התיישב מול בעלי הבית והסביר להם את המשמעות הפנימית העמוקה שבאמירת סליחות, ולאחר מכן הזדרז לצאת עם בעל הבית לבית הכנסת ואמר את הסליחות בחרדת קודש ובכוונה עצומה.

מסופר על רבי שמואל מונקעס, מהמיוחדים שבחסידי אדמו"ר הזקן בעל התניא, שבאחד ממסעותיו בא לכפר קטן בשבת שאחריה מתחילים באמירת הסליחות ולן אצל אחת המשפחות בכפר. כשהגיעה שעת הסליחות במוצאי שבת שכב ר' שמואל על מיטתו והעמיד פני ישן. ניגש בעל הבית אל ר' שמואל ואמר לו: "ר' שמואל, קום בבקשה, הולכים לסליחות", אולם ר' שמואל מונקעס המשיך להעמיד פני ישן ואמר בקול עייף ובעיניים עצומות: "סליחות?! מה פירוש סליחות?!"

בעלת הבית לא יכלה להתאפק וגערה בו: "כל היהודים יודעים מה זה סליחות והולכים לומר סליחות, ואתה אינך יודע מה זה סליחות?! 'סליחות' זה שקמים באמצע הלילה להתפלל ולהתחנן לפני הקב"ה על פרנסה טובה, שהפרה תניב חלב, שהאדמה תצמיח תבואה, פירות, ירקות". "מה?" ענה ר' שמואל, "בשביל זה קמים באמצע הלילה? בשביל חלב? בשביל ירקות? בשביל אוכל?"
מייד קם מהמיטה, התיישב מול בעלי הבית והסביר להם את המשמעות הפנימית העמוקה שבאמירת סליחות, ולאחר מכן הזדרז לצאת עם בעל הבית לבית הכנסת ואמר את הסליחות בחרדת קודש ובכוונה עצומה. 

אנו נמצאים סמוך לראש השנה ובעיצומם של ימי הסליחות והרחמים. לבד מהמסר החשוב העולה מהסיפור הנ"ל, שכמובן עיקר בקשתנו מהקב"ה היא שיקרבנו אליו ויעזרנו לשוב בתשובה, כדאי להדגיש עוד נקודה: מעבר לתפילה ולבקשת הסליחה מהקב"ה חלק נכבד מהתשובה הוא התשובה שבין אדם לחברו ובקשת סליחה מהחבר. תחום זה לעיתים מושקע פחות, מכמה סיבות, אך חשוב לזכור שהוא מרכזי מאוד, והרי אמרו חז"ל שעל עבירות שבין אדם לחברו אין כפרה עד שירצה את חברו.

הרב יצחק זילברשטיין שליט"א נשאל שאלה מעניינת בנושא זה: יהודי חזר בתשובה, והוא כיום אברך בן תורה השוקד על תלמודו ושואל כיצד הוא יכול לכפר על לשון הרע שדיבר בימי עלומיו, כיצד יזכור את כל מי שדיבר נגדו ויבקש מחילה?

השיב הרב שעליו לעשות תשובה ולהתוודות על חטאיו, וישתדל לתרום לצורכי ציבור וכן להתפלל לקב"ה שיסייע בעדו שמי שחטא נגדם ימחלו לו.

ומהם צורכי הרבים שאפשר לעשות בזמננו? על כך השיב הרב זילברשטיין שאפשר לתרום למקום שכולם יכולים ליהנות ממנו, כגון בית חולים, ואף על פי שלא כל העולם חולים, מכל מקום כולם נהנים שיש בית חולים בעיר, מפני שיודעים שבכל צרה שלא תבוא יש מקום ללכת אליו מייד. 

עוד הוסיף הרב שעשיית 'בתי כיסא' במקומות ציבוריים, ובפרט ליד בתי כנסת ובתי קברות, הם צורכי רבים, וכמובא בביאור הלכה (או"ח ג, ד"ה "יהא") "ראיתי באיזה מקומות שמתעצלין בבניית בית הכסא לרבים, ויש על ידי זה כמה מכשולות, שמלבד שחסר על ידי זה מדת הצניעות עוד באין לכמה קלקולים… על כן מצווה רבה לסייע בזה כדי להסיר המכשולות האלו מישראל ויזכירו את שמו יתברך בקדושה". 

עוד הוסיף הרב שאף במקומות שהדבר כבר קיים אפשר להוסיף ולשים שם מים לנטילת הידיים ולניקיונן, ואפילו רק ספלים כדי שיוכלו הבאים לרחוץ ידיהם, וכל זה בכלל צורכי רבים, ובפרט הרוצה להציב מכונות לשתיית מים קרים במקומות ציבורים וכדומה ודאי נחשב לעושה צורכי הרבים.

המעוניינים להרחיב בענייני סליחות והימים הנוראים יוכלו לקבל את חוברותינו בכתובת הדוא"ל: hl@puah.org.il. 

כתבות נוספות באותה קטגוריה