עידן גלאי העשן

יורה דעה | הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

דיון סוער התרחש בתחילת כסלו תשד"מ בישיבת מרכז הרב. בן דודי היקר, רבי דודי ספיר שליט"א, למד אז בישיבה, וקבענו בכל יום חמישי לימוד משותף בהלכות אקטואליות.

תוך כדי לימודנו בהלכות חנוכה עלה דיון אם אביו, שטס לחו"ל באותה עת, צריך להדליק נרות חנוכה במטוס.

אחד הבחורים הביא את דברי בעל 'ערוך השולחן' (או"ח תרעז ס"ה), הכותב שבנסיעה ברכבת, מכיוון שאין כל כך אפשרות טכנית להדליק נר חנוכה, מעיקר הדין האדם סומך על הנרות שמדליקים בביתו, אך כדי שיראה נרות חנוכה ויתפרסם הנס הוא מוסיף: "טוב שידליק נר אחד בקרון שיושב שם ולברך עליו, דבנר אחד לא יקפידו הנוסעים".

נראה שבימינו גם נר אחד לא יעבור, ובפרט בעידן גלאי העשן המשוכללים המצויים לרוב.

בשבוע שעבר הבאנו כמה מדיני חנוכה וסיימנו בדיון בפוסקים באשר לחיוב הדלקת נרות במטוס. כתבנו שלמעשה מכיוון שאין אפשרות להדליק אש במטוס מפני הסכנה, הרוצה להדר ולהדליק שם יוכל לעשות זאת בעזרת נרות חשמליים או פנס וכדומה.

בהתאם לעצה זו התרחב הוויכוח בישיבה גם לשאלה הכללית אם מותר להשתמש בנורה חשמלית להדלקת נרות חנוכה.

במהלך הדיון אמרתי לחבריי כי בישיבה של מרן הראי"ה קוק זצ"ל לא נוכל להתיר דבר זה, מכיוון שהרב קוק זצ"ל כתב במפורש שמכיוון שהחשמל לא נתגלה בעת שתיקנו חכמים את המצווה, הוא אינו נחשב כאחד מסוגי הנרות הכלולים בתקנת חכמים שאפשר לקיים בהם את המצווה (מצוות ראיה או"ח תרעג).

חזרתי ואמרתי לחבריי שכדי לסדר היטב את הסוגיה כדאי שנגדיר לעצמנו תחילה את שאלות היסוד בנושא. שאלות אלו הן שעמדו בפני הפוסקים שביררו סוגיה זו:

  • האם אפשר להחשיב כנר דבר שאין לו שמן ופתילה?
  • האם אור החשמל נחשב אש?
  • האם הדלקת נורה חשמלית נחשבת מעשה או גרמא?
  • האם בגלל השוני בין חשמל לאש רגילה יש מקום לפסול, מכיוון שאינו דומה למנורת בית המקדש שבה היה הנס? ואף אם לא נפסול, האם הדלקה בחשמל תהיה מהודרת? הרי סוף-סוף אין זה שמן זית…

תוך כדי הוויכוח עבר לידנו חבר חדרי רבי יוסי מלול זצ"ל, ואמר שמורו ורבו רבי יוסף משאש זצ"ל כתב במפורש להתיר. הוא אמר לנו שאם נרצה נעיין בספרו של הרב משאש, שו"ת מים חיים (א, רעט), שהסביר שם כי מצד הפתילות הרי כל הפתילות כשרות לנר חנוכה, ובנורת החשמל יש חוטים שמשמשים פתילה. ואם נאסור מצד שהנס נעשה בשמן, הרי ההלכה היא שמותר להדליק אף בנרות שעווה. כמו כן יש כאן מעשה הדלקה, ואם כן ניתן להדליק נר חנוכה בנורה חשמלית. "אם זה לא מספיק לכם, תשאלו את נכדו, שלומד עימנו כאן בישיבה", סיים.

חבר אחר נזכר שראה בקובץ 'אוהל יצחק' (אייר תרס"ח, סימן ד) שגם שם כתב הרב יוחנן פרעשיל (בעל ספר 'וישב משה') להתיר. נימוקו הוא שתקנת חז"ל הייתה להדליק, אבל לא פירטו בתקנה במה תהיה ההדלקה, ולכן גם נר חשמלי כשר.

בהמשך הדיון חיזקנו את שיטת הראי"ה קוק זצ"ל בעזרת פוסקים נוספים הסוברים שאין יוצאים ידי חובה בנרות חשמליים.

הרב צבי פסח פראנק זצ"ל, בשו"ת 'הר צבי' (או"ח ב, קיד) כתב לאסור, מכיוון שאין כאן אור של שמן דולק אלא מתכת שמתחממת על ידי כוח חשמלי ויוצרת אור, ואף אש אין כאן, ועל מנת לצאת ידי חובה צריך נר ואש. בספרו 'מקראי קודש' הוסיף וכתב את הסברה שהובאה לעיל, שבנורת חשמל אין שיעור שמן למשך זמן ההדלקה, והוסיף שאף בתחנת הכוח אין שיעור זרם, מפני שהחשמל נוצר שם בכל רגע.

בשוך הסערה הוחלט לפנות בכתב לפוסקים נוספים בני זמננו ולשאול לדעתם. וכך כתב לנו הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, רבה של תל אביב, ביום כ"ה בכסלו תשד"מ:

"הריני מאשר קבלת מכתבך מיום י"ח כסליו דנא, שהגיעני היום, והנני ממהר להשיבך…", הרב הפנה לתשובתו בשו"ת 'עשה לך רב' (חלק ד, סי' לט), ולמעשה כתב לנו שמטעמי ביטחון יש ליטול מצוות המטוס רשות להדליק נר, ואם לא תינתן הרשות להדליק נר ממש במטוס, אפשר להשתמש בנר חשמלי המוזן מסוללה, אלא שאין לברך על הדלקה זו: "ותדליקנו לפרסומי ניסא בלא ברכה".

בסופו של דיון שאלני בן דודי אם יש לי נושא מעניין כזה ללימוד גם ל'חברותא' שלנו בשבוע הבא…

בזן האחרון שמענו שגם מורנו הרב יעקב אריאל שליט"א סבור שלכתחילה אין להדליק נר חנוכה בחשמל, אך בשעת הדחק ניתן להשתמש בנר חשמלי. אלא שיש להקפיד על הזנת הנר על ידי מצבר וכדומה, בדומה לשמן, שיש בו פוטנציאל של הארה לפחות חצי שעה אחרי השקיעה.

כמו כן הדגיש הרב אריאל שהנורה חייבת להיות עשויה מחוט להט, בדמיון מסוים לשלהבת של נר רגיל (נורת לד או פלורסנט פסולה גם אם האור מרצד כעין שלהבת).

הרב הדגיש שפתרון זה מתאים רק לשעת הדחק, כגון לחולים המאושפזים בבתי חולים, לטסים במטוסים, לחיילים בתנאי שדה, למתארחים בבתי מלון וכדומה, אך בתנאים אחרים אין להשתמש בפתרון זה אלא חובה להדליק נר רגיל כמקובל בישראל מדורי דורות.

ברצוני לציין שחומר רב לדיון זה שאבנו מספרו של יקירנו ומכובדנו הרב לוי יצחק היילפרין זצ"ל 'החשמל בהלכה', שהלך לעולמו לא מכבר. הרב היה ראש המכון המדעי-טכנולוגי לענייני הלכה והשקיע רבות בשילוב הלכה וטכנולוגיה. הוא עמד בקשר הדוק עם רבני מכון פוע"ה וענה בחיבה ובשמחה לשאלותינו.

המעוניינים להרחיב בנושא יוכל לבקש את חוברתנו 'להדר או להחמיר' בענייני החנוכה ולקבלה בכתובת hl@puah.org.il. כמו כן אפשר לבקש חוברות נוספות בענייני חנוכה ומנהגיו בהלכה ובאגדה.

כתבות נוספות באותה קטגוריה