שו"ת – בניין בית המקדש השלישי בימינו 

שו"ת | עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

שאלות לגבי כיבוד הורים

בניית בית המקדש השלישי: בידינו או בידי שמיים?

האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים או שאנחנו נבנה אותו?

"הרמב"ם מנה בספר המצוות (מצווה כ) מצוות עשה לבנות בית המקדש. לעומת זאת במדרש תנחומא (פרשת נח) מובא שמקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמיים. רש"י ותוספות הביאו מדרש זה (בשבועות דף טו). יש הסבורים שזו מחלוקת, אולם נראה שאין כאן מחלוקת. הגמרא (סנהדרין צח ע"א) אומרת על הגאולה העתידה שאם עם ישראל יהיו זכאים, הגאולה תגיע בזריזות, בצורת 'אחישנה', ואם לא יהיו זכאים, הגאולה תגיע בעיתה, כלומר בזמנה ולא מוקדם יותר. 

 

"כשם שזמן הגאולה תלוי בזכות, כך צורת הגאולה תלויה בזכות. אם נהיה זכאים, נבנה את המקדש בעצמנו בידיים, ואם לא נהיה זכאים, המקדש ירד בנוי מהשמיים (רש"י ותוספות לא התכוונו לומר שבית המקדש השלישי בהכרח ירד מהשמיים, אלא שיש אפשרות כזו). 

"נראה שיש להוכיח מדברי חז"ל שמעולם לא הייתה מסורת בידם שאין לנו רשות לבנות את בית המקדש, שהרי כתוב במדרש רבה (פרשת תולדות) שכאשר מלכות רומי נתנו רשות לבנות את בית המקדש, עם ישראל בנה אותו, ולא חיכה שירד בנוי משמיים". 

לפי זה, האם יש להשתדל לבנות את המקדש בימינו? מי מעכב? 

"בג"ץ מעכב, ועוד כמה גורמים. יש להשתדל במה שבידינו על מנת לקדם את בניית המקדש".

ומה בעניין הקרבת קורבנות בזמן הזה? לכאורה יש כמה בעיות, כגון בגדי כהונה שצריכים תכלת ועוד ספקות שהזכירו הפוסקים. 

"אכן, לגבי קורבנות יש כמה ספקות הלכתיים, וגדולי הדור צריכים להכריע בזה". 

האם יש טעם לבנות את המקדש בלי שנוכל להקריב בו קורבנות?

"כן. יש מצווה לבנות מקדש אפילו אם לא נוכל להקריב בו קורבנות". 

מובא בשם ה'דברי חיים' מצאנז שאמר על הפולמוס שהיה בזמנו, לפני קרוב למאתיים שנה, בעניין הקרבת קורבנות: "עקרונית מבחינה הלכתית יש אפשרות בזמננו לבנות את בית המקדש ולהקריב בו קורבנות. כל הבעיות ההלכתיות ניתן להביא רמב"ם ולמצוא פתרונות. אנחנו טמאים – טומאה הותרה בציבור… אבל האם חיכינו והתייסרנו בגלות אלפיים שנה בשביל בית מקדש שייבנה בנדיבות לבו של השר מונטיפיורי ובחסות השלטון העותומאני? אין אנו מצפים אלא למזבח של אש שירד מן השמים". מה דעת הרב על טענה זאת? 

"אינני מבין טענה זאת. כן, חיכינו לקיים את המצווה היקרה של בניית המקדש בידינו". 

ערך הרב דניאל קירש על פי שיחה טלפונית ומתוך השו"ת ביצחק יקרא (סימן מ).

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת