מאה ברכות ביום

עם הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א > ערך הרב דניאל קירש

הרב נבנצל

חיוב מאה ברכות לנשים
האם נשים חייבות באמירת מאה ברכות ביום כמו גברים?
“נראה שאינן חייבות. החשבון של מאה הברכות כלול בעיקרו משלוש תפילות היום וברכות קריאת שמע, ונשים פטורות מחלק מהתפילות והברכות, אז קשה לומר שחז”ל חייבו אותן להשלים כל כך הרבה ברכות נוספות ביום”.
לגרום ברכות נוספות
בשבת כשחסרות ממניין מאה ברכות (בעקבות התפילות הקצרות יותר), האם מותר לדחות את הקינוח לאחר הסעודה, וכך להרבות בברכות, או שמא אסור משום שגורמים לברכה שאינה צריכה?

“כפי שכתב בשמירת שבת כהלכתה (נה, כז), מותר להניח בכוונה מסעודתו בשבת פרי או עוגה וכדומה להשלים למאה ברכות, ויברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה. אבל אין לברך ברכת המזון כל שבדעתו לאכול עוד מסעודתו כדי להרבות בברכות. זה אסור משום ברכה שאינה צריכה”.

הגרש”ז ייעץ לאנשים להתחזק במאה ברכות
מסופר שכאשר באו אנשים עם צרות רח”ל להגאון הרב שלמה שלמן אוירבך זצ”ל ושאלו במה להתחזק הוא השיב שיש להתחזק באמירת מאה ברכות בכל יום (הליכות שלמה, כב, הערה 92). למה הוא ייעץ להם הנהגה זאת דווקא?
“משום שזה מוסיף יראת שמיים. ומובא בטור שכאשר מתו מאה אנשים בכל יום בימיו של דוד המלך ולא ידעו על מה מתים, דוד חקר והבין ברוח הקודש שצריך לתקן לומר מאה ברכות בכל יום”. 
קבלה לאלול
בהקשר של קבלות טובות, מה הרב מייעץ שאנשים יקבלו עליהם לפני ימי הדין?
“מן הסתם הרב (הגרש”ז, ד”ק) היה מייעץ כנ”ל להתחזק באמירת מאה ברכות בכל יום”.

לפניות ולהערות בעניין המדור:   דניאל קירש danielhk613@gmail.com

כתבות נוספות בשו"ת