גליון 511

אחד אחד

הרב צבי אזרחי, ראש מדרשיית נועם

"ויקריבו נשיאי ישראל… הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים"

בפסוק זה בפרשתנו אנו מתחילים לקרוא וללמוד את סדר ההקרבה על ידי נשיאי ישראל, נשיא נשיא לשבטו עם הקמת המשכן.

"מוכרחת היא העובדה כי התורה ניתנה מן השמיים ועל ידי משה רבנו, ולא חס ושלום משהו מהאחרונים זייף אותה", שח הגאון רבי יעקב קנייבסקי זצוק"ל בשיחה לתלמיד, "שהרי בפרשה זו מסופר על הקרבת קרבנות י"ב הנשיאים והתורה חוזרת על עצמה י"ב פעמים אותו הדבר בדיוק, ואם היה זה אדם שכתב כל זה – מיהו זה שהיה חוזר שנים עשר פעמים על אותו הדבר? היה כותב את שמותם ולא יותר! ומכאן שהתורה מן השמיים".

והנה יש לתת את הדעת באופן מעמיק יותר: מדוע חזרה התורה וכתבה את הדברים באותה תבנית?

בדברי הרמב"ן מצאנו תשובתו, על פיה מקור החזרה הוא "כי הקב"ה חולק כבוד ליראיו, וכמו שאמר 'כי מכבדי אכבד'. והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד. ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו, וכיבד את הנקדמים בדגלים בהקדמת ימים, אבל רצה להזכירם בשמם ובפרט קורבניהם ולהזכיר יומו של כל אחד – לא שיזכיר ויכבד את הראשון 'זה קרבן נחשון בן עמינדב' ויאמר וכן הקריבו הנשיאים איש איש יומו, כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים. ואחרי כן חזר וכללם, להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך".

דבריו של הרמב"ן מאירים את העניין, באשר מלמדים הם על הכבוד ועל הערכה הרבה שיש לבורא העולם ליראיו, למקיימי מצוותיו וללומדי תורתו. זאת ועוד – העובדה כי כולם הקריבו איש איש בתורו, מתוך כבוד והערכה אחד לשני, גם היא סוחפת הערכה עמוקה מאת הבורא. כפי שאמר בן ה'חפץ חיים' בשם אביו, לעתים התורה חוזרת על עניין אחד מספר פעמים "להראות כמה חביב לעליון כשבני אדם אוהבים זה לזה, כנשיאים שלא העלו נדבתם איש על אחיו, כדי שלא להטיל קנאה וגאווה מאחד על חברו".

ויש להבין יותר: הלא בכל מקרה יהיה מוקדם או מאוחר ברשימת המקריבים, ומדוע שלא לקצר ולכתוב שבכל יום הקריב הנשיא המתאים כפי שהקריב הקודם לו? 

אלא יסוד חברתי נוסף טמון בפרשה זו. המערכת שבין אדם לחברו איננה זקוקה אך ורק לכבוד הדדי, אלא ליחס אישי מיוחד. כאשר בא חברי לדבר עימי 'הכל מת מסביבי'. אין כלום בעולם עכשיו אלא החבר עם בקשתו, עם סיפורו שלו. את זאת למדנו מהנהגת הבורא עם הנשיאים – כל נשיא שהקריב היה זה כאילו הוא היחיד בעולם, ברגע זה אין עניין עם אף אחד אחר. זוהי רמה נוספת בקשר שבין אנשים, בכך שהקשר מבטא הערכה עמוקה ורצינית לכל אחד ויחס אישי ללא הפרעות מסביב

גלילה למעלה