אישה אומרת קדיש?

הרב ח. יפרח

שאלה:

אישה יכולה לומר קדיש לבד בבית הכנסת גם בלי שגבר מהמניין אומר קדיש והקהל יענה אחריה אמן?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים נשים אינן אומרות קדיש על הוריהן גם אם אין לנפטר בנים (שו"ת חוות יאיר, סימן רכ"ב; הובא גם בפת"ש, יו"ד שע"ו, ס"ק ג). יש אומרים שטעם הדבר הוא שתקנת אמירת קדיש היא רק בבן ולא בבת. כמו כן, כיוון שהקדיש הוא 'דבר שבקדושה' אשר אמירתו צריכה להיות במניין של עשרה גברים, ממילא, כשם שאישה אינה חייבת במניין, ואינה ניגשת כשליח ציבור, ממילא אין היא אומרת קדיש (בית לחם יהודה שע"ו, ס"ק ה; שו"ת משפטי עוזיאל, ח"ג, או"ח, סימן י"ג; ועיינו בעקבי הצאן, עמ' כד), יש אומרים שהטעם הוא חשש שמא יטעו לומר שנשים מצטרפות למניין ויכולות לומר קדיש במקום שליח הציבור (שו"ת תורה לשמה, סימן כ"ז), או משום שיש בכך חוסר צניעות (מטה אפרים, דיני קדיש יתום, שער ד', אות ח, ובאלף למטה ס"ק ט), ומטעמים נוספים, וכך פסקו פוסקים רבים מאוד (נוהג כצאן יוסף, עמ' נא, אות י; שו"ת כנסת יחזקאל, סוף חלק יו"ד – ולא כמו שהובא בשמו בבאר היטב, או"ח קל"ב, ס"ק ה; קיצור שולחן ערוך, כ"ו, כ – והביא מחלוקת לגבי קדיש מחוץ לבית הכנסת; שדי חמד, מערכת אבלות, אות קס; שו"ת ציץ אליעזר, חי"ד, סימן ז'; פני ברוך, ל"ד, כ, ועוד), וכך המנהג המקובל ברוב המקומות.
יש פוסקים שהתירו לבת לומר קדיש, כאשר אין לנפטר בנים, אך דווקא במניין שנעשה במיוחד עבורה ולא בבית הכנסת (שו"ת שבות יעקב, ח"ב, סימן צ"ג; שו"ת תשובה מאהבה, ח"ב, סימן רכ"ט; שו"ת עשה לך רב, ח"ה, סימן ל"ג; חזון עובדיה, ח"א, עמ' שנו). יש שהתירו לבנות לומר קדיש בבית הכנסת או שכתבו ש"אין קפידא" אם אינן אומרות אותו לבדן אלא יחד עם גברים שאומרים את הקדיש באותו זמן (תשובות איברא, סימן ד'; ועיינו גם מה שכתב להסביר שיטה זו בשו"ת בני בנים, ח"ב, סימן ז'; ועיינו גם בעקבי הצאן, עמ' כד, הערה 5 בשם הגרי"ד סולובייצ'יק; שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ה, סימן י"ב אות ב).
כאמור, הדעה הרווחת בפוסקים היא שאישה לא אומרת קדיש בבית הכנסת. אולם יש עניין מיוחד שהאישה תקשיב היטב לקדישים הנאמרים בבית הכנסת ותקפיד לענות עליהם בכוונה, ובכך תגרום תועלת ונחת רוח לנשמת הנפטר (מטה אפרים שם; פני ברוך שם), וגדול העונה אמן יותר מן המברך (ברכות נג ע"ב).
הדבר החשוב ביותר באמירת הקדיש הוא להיזהר שלא להגיע למריבה, ויש נחת רוח גדולה יותר לנשמת הנפטר כאשר האבל מוותר ומונע מריבה. כיוון שהקדיש איננו עניין פרטי, אלא עניין של ציבור, הרי שיש לברר אצל רב הקהילה, ולנהוג בהתאם להוראתו.

למעשה:
א. הדרך המקובלת היא שאישה אינה אומרת קדיש, אבל מקשיבה לקדיש ועונה אמן, ו"גדול העונה אמן יותר מן המברך".
ב. אלו שרוצות לומר קדיש, צריכות להקפיד על הדברים הבאים: 1. שהדבר ייעשה על פי רב המקום. 2. שיהיה גבר שאומר קדיש ביחד עם האישה. 3. קולה של האישה לא יהיה ניכר בפני עצמו, אלא ייבלע בקול של כולם.

2024-01-30
Scroll to Top
גלילה למעלה