למי למכור את היצר הרע

הרב מנחם בורשטיין

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פועה

מסופר על הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל מבני ברק שכאשר היה בא אליו למכירת חמץ ילד שנלווה לאביו, היה פונה לילד בחביבות ומתעניין: "נו, האם אתה כבר מכרת את החמץ שלך? גם אתה יכול להצטרף למכירת חמץ, החמץ שבפנים. למכור את היצר הרע". 
רבי בן ציון היה מחייך ומושיט לילד שטר מכירת חמץ. עיני הילד נצצו מהתרגשות: העסק קרם עור וגידיהם. האב היה מגיש לו עט כדי שיחתום בעצמו על השטר. "תכתוב בכתב היד שלך בשורות הריקות שבשטר שאתה מוכר את היצר הרע!" הרב שאל את הילד: "ומה אתה מקבל עליך כעת? אחרי שאתה מוכר את החמץ שבלב קבל עליך להקפיד בשלושה עניינים, ותדע שזה רציני, נכתוב אותם ונעשה קבלת קניין במטפחת!" 

הרב היה מפרט את שלושת העניינים ומכתיב לילד בנוסח ברור המתאים לסגנונו של ילד קטן. לדוגמה: "קבלה בשלושה תחומים: גאווה, כיבוד הורים ומורים וברכת המזון".
הילד היה חותם את שמו, מגביה את המטפחת ומשלים את מעשה הקניין על ההתחייבות. את השטר נתן הרב לילד למזכרת ולשמירה מפני היצר הרע. הילדים היו שומרים את השטר בדחילו ורחימו לפעמים גם עשרות שנים אחר כך.
השבת היא ‘שבת הגדול’, והשבוע נזכה לחגוג את חג הפסח. עסקנו בשבוע שעבר במצוות חכמים של שתיית ארבע כוסות, ונמשיך ונרחיב בכך.
אחת השאלות הנשאלות באשר למצוות ארבע כוסות היא אם ניתן לשתות מיץ ענבים או שיש להקפיד על יין דווקא.
באשר לקידוש בשבת נאמר בגמרא (בבא בתרא צז ע"א): "סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום", וכך נפסק בשו"ע (או"ח רעב).
מה הדין באשר לארבע כוסות שבפסח?
יש שטענו שהיות ששתיית ארבע כוסות צריכה להיות 'דרך חירות', ניתן לקיים את המצווה דווקא ביין, מפני שרק שתיית יין ממש מבטאת חירות ועצמאות (כגון הגדת 'קול דודי' סימן ג בשם הגר"מ פיינשטיין). ועוד, יש שציינו שמדין שמחת יו"ט יש להעדיף יין, "שאין שמחה אלא בבשר ויין" (עיינו הגרצ"פ פרנק, מקראי קודש, פסח ב, לה).
אומנם לדעת פוסקים רבים ניתן לצאת ידי חובת ארבע כוסות גם במיץ ענבים (עיינו פסקי תשובות תעב, יא).
למעשה נראה שאדם המסוגל לכך כדאי לו להדר ולשתות יין, אך אם יש קושי בשתיית יין, ובוודאי אם שתיית היין תכביד על קיום מצוות סיפור יציאת מצרים, ישתה מיץ ענבים (עיינו סידור פסח כהלכתו ח"ב, פג הערה 25; תשובות והנהגות ח"ב רמ"ג ועוד). ניתן גם לערבב ביין מיץ ענבים וכך להקל על השתייה (כך נהג לדוגמה הגרש”ז אויעבראך, עיינו ‘שלמי מועד’, עמ’ שעא). יש לציין שכיום יש גם יינות בעלי אחוז נמוך של אלכוהול.
בגמרא (פסחים קח ע"ב) נאמר שיש להשתמש לכתחילה ביין אדום, וכתב ה'אור זרוע' שהוא זכר לכך "שהיה פרעה שוחט תינוקות כשנצטרע. ועוד, זכר לדם פסח ודם מילה". מתוך כך יש שמקפידים לקחת מיץ ענבים אדום. אומנם אם הלבן משובח מהאדום, ייקח מהלבן (עיינו שו"ע או"ח תעב, יא).
המעוניינים להרחיב בנושא יוכלו לקבל את חוברתנו ‘ארבע כוסות’ בכתובת הדוא”ל hl@puah.org.il. לאחרונה הכנו 50 סוגי חוברות חדשות בענייני פסח בנושאים מגוונים, ואפשר לקבל גם אותן בכתובת הנ”ל. לרגל השבת המיוחדת שלפנינו תוכלו לבקש את החוברת ‘שבת הגדול’.

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה