סיר שבושלו בו בשר ודגים

הרב ח. יפרח

שאלה:

שלום הרב, סיר שחייל בישל בו בשר ודגים יחדיו, האם יש בעיה בסיר?(אין צורך מבצעי להשתמש בסיר לפני הכשרה)

תשובה:

לגבי שאלתך על הכשרת כלי שבישלו בו דג ובשר.
מבואר בשו"ע (יו"ד קטז ב) ע"פ הגמרא בפסחים עו שצריך להיזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרעת, כלומר שישנה איזושהי סכנה בריאותית בדבר.
הרמ"א שם מוסיף שכמו כן אין לצלותם ביחד בתנור, משום שהריח עובר מאחד לשני, אך בדיעבד אין לאסור.
הט"ז (ב) שם מסביר שאין לאסור רק בריח אם נצלו יחד בתנור, כמבואר בסימן קח סעיף א שבאופן כללי בדיעבד ריח אינו אוסר אפילו באיסור ממש כבהמה טמאה וכיו"ב. (אמנם ברמ"א שם ישנם חילוקי דינים ואכמ"ל).
ומוסיף הט"ז שאם התבשלו יחד וודאי שאסורים. ומביא שם פוסקים שסוברים שמשום שחמורה סכנה מאיסור, על כן אין ביטול לדברים שיש בהם חשש סכנה (ועיין שו"ת יביע אומר חלק א שמאריך בכך).
הש"ך(א) שמביא שמהרש"ל חולק, ופוסק שמותר לצלותם אפילו לכתחילה ביחד בתנור אחד, שלעניין סכנה לא חוששים כלל לריח, ורק אם צולים אותם ממש מחוברים, ונוצר מגע ביניהם הדבר אסור.
ומביא שבספר באר שבע חלק על מהרש"ל, וסובר שאפילו בדיעבד אסור משום ריחא. ושלעניין סכנה יש להחמיר יותר ולאסור בנצלו יחד אפילו בדיעבד. נמצא שיש לנו שלוש דיעות בעניין. הרמ"א משווה לשאר איסורים, הרש"ל מיקל יותר, והבאר שבע מחמיר יותר.
והפת"ש שם (ג) מביא כמה אחרונים שהקלו שבטל ב60, ולא חמור בכך יותר משאר איסורים.
וע"ש שמביא את החת"ס (קא) שסבור שבימינו אין ממש סכנה רפואית, שהשתנו הטבעים. ואסור רק מכח גזירת חכמים, והוי כאיסור דרבנן קל, וודאי שאין להחמיר שלא בטל בשישים.
ומביא שם שנוהגים לאכול בשר בכלי דגים בן יומו ע"י הדחה בעלמא.
ויוצא מדבריו שאם לאחר שמנקה לא נותרה ממשות, שבכך מותר.
אמנם , עדיין לא היקל שם במקרה שממש התבשלו ביחד.
הרב שלמה קלוגר (חכמת שלמה סימן ע) סבור שלא צריך להגעיל כלי שבישלו בן בשר ודגים.
בשו"ת יביע אומר (ק יו"ד סימן ד) דוחה את דבריו, שמכיוון שהמאכל אסור, ממילא גם הכלים אסורים. ושכן כתב הספר תפארת למשה (סימן קטז) והביאו הרב חיד"א בשיורי ברכה שם(סק ז)
וכן בספר זבחי צדק שם (סק ה). אמנר בשות דברי מלכיאל (ב סימן נג אות יג) מצדד להתיר את הכלים ללא הגעלה לאחר ששהו מעת לעת (24 שעות). אך מסיק שם ביביע אומר שהעיקר לחוש לפוסקים הנ"ל שמצריכים הגעלה.
אמנם נראה להקל באופן הבא:
א. יחכו עשרים וארבע שעות מהאירוע.
ב. יחממו את הסיר על האש לקה, לרמה של יד סולדת, ובכל הסמוך על המרדכי דרמה כזו כבר נחשבת כליבון קל.

2023-12-24
Scroll to Top
גלילה למעלה