האם זה נוח שישמרו מצוות בני-נח?

הרב מנחם בורשטיין

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פועה

הרבי מלובביץ' זצ"ל, היה אחד מהרבנים הגדולים שעודדו להסביר ולסייע לגויים לקיים את שבע מצוות בני נח. הוא ביסס את דבריו על פסק הרמב"ם (מלכים ומלחמותיהם, ח', י"ג) ש-"ציווה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח". הרבי ביאר כי אין הכוונה לכפייה בכוח, אלא בהסברה נאותה וראויה. יש להסביר לכל אחד כי שבע מצוות אלו הם ערכי היסוד לקיום אנושות בריאה, צודקת ומאוחדת תחת האמונה בקב"ה.
הוא הסביר שבדורות קודמים הניסיון לפעול על אומות העולם בענייני אמונה, לא היה מתקבל יפה אצלם, ואף היה כרוך בסכנת נפשות ממש. אך בדורנו "אדרבה, פעולה כזו מוסיפה בכבודם של ישראל בעיני כל העמים, בראותם שבני ישראל דואגים לא רק לעצמם, אלא גם ליישובו של העולם כולו, על ידי זה שיתנהג על פי צדק ויושר" (התוועדות משנת תשמ"ז).


כהוכחה לכך, הוא הביא את הסכמתו הנלהבת של נשיא ארצות הברית דאז, רונלד רייגן, להכריז בפני כל אזרחי ארצות הברית להתאחד סביב קיום שבע מצוות בני נח, וכן הצהרת הקונגרס האמריקאי, על שני בתיו, לקיום שבע המצוות. ואכן, הצהרות אלו הביאו מיליוני אזרחים להשתתף במבצעים השונים, שבמהלכם קיבלו על עצמם לקיים את שבע המצוות.
נזכרתי בכך מפני שהגענו לפרשת נח, ואנו רגילים לכתוב לכם בפרשה זו על הקשר המיוחד שיצרנו עם אגודות בני-נח ברחבי העולם ועל שבע המצוות המיוחדות הללו.
ראשית, כדרכנו, נזכיר שהמצוות הן: איסור עבודה זרה, איסור ברכת ה' [גידוף שם שמיים ח"ו], איסור שפיכות דמים, איסור גזל, איסור גילוי עריות, איסור אבר מן החי ומצוות דינים [הקמת מערכת משפט]. הרחבנו בעבר בעניין כל אחת מהמצוות על גדריה ופרטיה.
גוי שקיבל על עצמו את קיום ז' מצוות בני נח, בפני בית דין של שלושה תלמידי חכמים, הרי שהוא מכונה מעתה 'גר תושב'.
"ולמה נקרא שמו תושב? לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל" (רמב"ם איסורי ביאה י"ד, ח'). כלומר, סתם כך אסור לאפשר ישיבת גויים בארץ (ויש אומרים שרק בעמי כנען), אך לגר תושב יש זכות לגור בארץ.
בנוסף, מוטלת עלינו חובה לדאוג ולסייע לו – "שנצטווינו להחיות גר תושב להציל לו מרעתו שאם היה טובע בנהר או נפל עליו הגל שבכל כוחנו נטרח בהצלתו ואם היה חולה נתעסק ברפואתו…" (רמב"ן שכחת העשין ט"ז).
רציתי לשמוע מה לדעתכם אנו צריכים לעשות באופן מעשי בארץ ישראל כדי להרחיב את שמירת שבע מצוות בני נוח בקרב גויי הארץ, והאם לדעתכם הדבר יגרום בעייתיות או רק יעזור?

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה