גליון 511

השבת כבסיס לכל

הרב דב ליאור

בשבת זו אנו קוראים שתי פרשיות, "ויקהל" ו"פקודי", שבהן מתוארת מלאכת המשכן והקמתו.

לפי מסורת חז"ל, משה רבנו הקהיל את כלל ישראל אחרי יום הכיפורים, לאחר שניתנו הלוחות השניים. בתחילה משה מצווה את העם על השבת ורק אחרי כן מפרט את מלאכת המשכן. לעומת זאת, בפרשת "כי תשא" נאמר קודם הציווי על השלמת מלאכת המשכן ורק אחר כך בא הציווי על שמירת השבת: "ושמרתם את השבת… קודש היא לכם".

על דרך הפשט אומרים המפרשים שיש להבדיל בין מצבם של כלל ישראל קודם לחטא העגל ולאחריו. לפי רוב המפרשים, תחילה נאמר הציווי על הקמת המשכן, לאחר מכן היה חטא העגל והמסתעף ממנו, ורק אחר כך למחרת יום הכיפורים כשהקב"ה התרצה, הוא ציווה שוב על מלאכת המשכן.

לפני חטא העגל, היה עם ישראל במדרגה כל כך גבוהה שגם אם ההכנות למלאכת המשכן היו נעשות בשבת – לא היה בזה זלזול בקדושת השבת. הם היו בבחינת "בכל מקום אשר תזכיר את שמי אבוא אליך…" – היה גילוי שכינה. כידוע, ההכנות והבניה של המשכן, ואפילו בניית בית המקדש עם כל חשיבותה, אינן דוחות את השבת; אולם לאחר שהוקם המשכן, העבודה שם כולל הבערת אש, שחיטה וכל הנצרך, דוחה את השבת. בפרשת 'כי תשא' ציווי השבת נאמר בסוף, מפני שאז גם ההכנות דחו את השבת; אבל בפרשת 'ויקהל' שנאמרה לאחר חטא העגל, הציווי על השבת נאמר בהתחלה, ללמד שבניית המשכן אינה דוחה את השבת.

השבת תופסת מקום מרכזי בהשקפת עולמה של היהדות. חז"ל אומרים שמי שמחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה. זהו דבר חמור שלא נאמר על מצוות אחרות, מפני ששבת מקפלת בתוכה את יסודות האמונה. מי שמאמין בשבת ושומר את השבת, מאמין שהעולם נברא ומאמין שיש בורא שברא את העולם למטרה מסוימת. ממילא, אדם זה משתלב באותה מטרה שלשמה הוא נברא ולא עושה ככל העולה על רוחו. לכן אומרים חז"ל שאם ישראל היו שומרים שתי שבתות, מיד היו נגאלים.

אין ספק שחילול שבת היא אחת הסיבות למכה הקשה של תאונות הדרכים, שיום-יום אנו שומעים על נפגעיה. נכון שצריך להשקיע בתשתיות ובשיפור הכבישים והאכיפה, אך לא זה שורש הבעיה. כל עוד רשות הרבים של מדינת ישראל מזולזלת על ידי רמיסתה של קדושת השבת, הציבור ימשיך לשלם את המחיר. אמנם אנו לא יודעים את חשבונות שמיים, אך כשבאה מכה כזו מוטל עלינו לשאול בשל מה היא באה, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות מלכים שאם צרה באה על הציבור עליהם לפשפש במעשיהם ולא לומר "מקרה הוא". לכן חשוב שעם ישראל יידע שיש לו יום מנוחה וקדושה, לא כדי לבלות אלא כדי להכיר בבורא עולם ולדעת לאיזו מטרה נברא העולם – ממה צריך לחדול ומה עלינו לעשות. יהי רצון שכל עם ישראל ישמור את השבת כהלכתה, ובעזרת ה' תסור מאתנו מכת תאונות הדרכים, ונזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים

גלילה למעלה