בישול נמלים?

הרב ח. יפרח

שאלה:

ספל מקרמיקה שנמצא בו נמלים נשטף במים חמים מאוד. האם אפשר להשתמש בספל או שזה נחשב בישול של הנמלים ?
תודה

תשובה:

השו"ע (ק', ב) כותב שאם בישל ברייה, צריך שהנוזל יהיה פי שישים ממנה, כדי להתיר את הנוזל. הש"ך כותב, שהשו"ע מצריך שישים רק בברייה רגילה, אבל בנמלה וכד', אין צורך בשישים כי טעמה פגום (אמנם, ביחס לתולעים חושב הש"ך שטעמם אינו פגום. ויש חולקים).
אולם, הש"ך (פ"ד, ס"ק ל) כותב שתולעים משבחים, אפילו לדעת המקלים בזבובים. אמנם, הש"ך כותב שבדרך כלל יש שישים כנגד התולעת. כך נראה גם מתרומת הדשן (סימן קע"ד) המקל בפרי שיש בו תולעת, רק בגלל שיש שישים. השו"ע (פ"ד, י) כותב שאם בישל ומצא תולעים, משליכם ואוכל את השאר. הוא איננו מבאר מדוע. הרמ"א כותב, שאין פרי שאין בו שישים כנגד התולעת. משמע, שטעם ההיתר הוא ביטול בשישים.
מאידך, הט"ז (פ"ד, ס"ק טו; צ"ו ס"ק יג) הקל בכך, שתולעים הם פגומים. הפמ"ג (מש"ז, פ"ד, ס"ק יד) כותב שמנהג העולם להקל בכך, וכן פסק גם הפ"ח וערוה"ש והחכמת אדם (כלל ל"ח, יב).
למעשה, בשאלה שלך קיימים שני הדברים. גם יש ביטול בשישים וגם זהו טעם של תולעים, ולכן הכוס כשירה.

2024-02-12
Scroll to Top
גלילה למעלה