גליון 511

יום הדין ויום המלכתו של ה' למלך עלינו – הילכו שניהם יחדיו?

הרב אבנר בן יוסף, רב קהילות 'שבות אריאל – יהושע בן נון' ועמותת 'יחד באריאל'

הרב אבנר בן יוסף יום הדין, גילוי דעת

שני צדדים סותרים לכאורה יש ליום ראש השנה. מצד אחד זהו יום הדין, כפי שלמדו חז"ל מהפסוק "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם"; היום – ראש השנה – שביום זה כולנו עומדים לדין באימה וביראה. מצד אחר ראש השנה מסמל גם את היום שבו אנו ממליכים את הקב"ה עלינו ועל כל העולמות, שנאמר: "אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". אם כך, ראש השנה הוא גם יום שמח, יום של התחדשות, יום של חידוש כריתת הברית בינינו לבין הקב"ה.

 ברית הדדית: אנו ממליכים את הקב"ה למלך עלינו והוא הופך אותנו להיות לו לעם. זה יום שמח שמבטא את האהבה המיוחדת שבינינו לקב"ה, בבחינת "אני לדודי ודודי לי".

ועל כך מסביר בעל ה'נתיבות שלום', על פי ביאור נפלא של רבותיו למאמר חז"ל: בר"ה שלושה ספרים נפתחים, של צדיקים גמורים, רשעים גמורים ושל בינוניים. ואין הכוונה שבספרים השונים נכתבים בני אדם על פי מעשי העבר, אלא שהספרים נפתחים לפני כל אחד ואחת בעם ישראל ונותנים לאדם את האפשרות להחליט היכן לכתוב את עצמו. וכאשר האדם מחליט להיכתב בספר הצדיקים החיים, הוא ממליך את הקב"ה למלך על עצמו ועל כל איבר ואיבר מגופו, ועל ידי כך נכתב בספר החיים לאלתר. זאת אומרת שבשלושת הספרים שנפתחים, נכתבים על פי העתיד. וגם אם אדם יודע בעצמו שאינו ראוי כל כך להיכתב בספר החיים בגלל עברו ומעשיו, אך יש לו רצון אמיתי להיות בין הצדיקים, והוא עושה מעשה שממליך את הקב"ה על כל איבריו, על ידי זה ממילא נמחקים ממנו כל הדינים, והוא נכתב בספר החיים לאלתר בראש השנה. מכאן אנו רואים ששני העניינים, יום הדין ויום המלכת ה' למלך, אינם שונים זה מזה אלא שני צדדים של אותו מטבע המשלימים זה את זה ותלויים זה בזה. ולכן אם נזכה להכתיר את הקב"ה עלינו למלך, נזכה גם להיכתב בספר החיים, וכן להפך: אם אנו רוצים להיכתב בספר החיים, עלינו להמליך את ה' למלך עלינו. שנזכה להמליך את הקב"ה עלינו למלך בראש השנה, ומתוך כך כל השנה. ונזכור שכאשר נתאחד כולנו סביב מלכותו של ה', נזכה גם לאחדות ולאהבה אמיתית בתוכנו.

benyosef11@gmail.com

גלילה למעלה